Reglament

Tipografies antigues d'impremta

El Reglament del Servei de Publicacions és el document on s'estableixen les funcions i finalitats del servei, es defineix la seva estructura, l'organització, i les característiques del personal tècnic i administratiu al qual s’encomana la seva gestió, i també queden recollits als règim econòmic i jurídic que regulen la seva activitat.

El Reglament actual va ser aprovat pel Consell de Govern de la UAB en la seva sessió de l'11 de març de 2020.