Identificadors editorials

Tipografies antigues d'impremta

En el sector editorial s'utilitzen diversos codis normalitzats que tenen per finalitat identificar el contingut que es publica, tant en format imprès com digital. Aquests codis o identificadors es caracteritzen per la seva singularitat, és a dir, són únics i irrepetibles, i identifiquen cada producte de manera exclusiva. També son persistents, o sigui que identifiquen un producte de forma permanent al llarg del temps.

Alguns d’aquests identificadors van associats a una tipologia concreta de producte, com ara l’ISBN pels llibres, o l’ISSN per les revistes, mentre que altres atorguen funcionalitats específiques en funció del format, com ara el DOI, l’URI o el Handle, que serveixen alhora per identificar i per localitzar a la Web els productes digitals.Finalment, hi ha identificadors con el Dipòsit Legal que van associats a l’obligació de dipositar en un registre públic un número determinat de còpies de cada producte editorial que es produeixi en un territori, a efectes de garantir-ne l’accés públic i la seva preservació.