Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Comanda de llibre o revista / Pedido de libro o revista

Només per comandes de publicacions en paper.
Exclusivamente para pedidos de publicaciones en papel.

Pagament mitjançant transferència bancària: rebreu una factura proforma indicant les dades bancàries per fer l’ingrés.
Pago mediante transferencia bancaria: recibirá una factura proforma indicando los datos bancarios para hacer el ingreso.
  
Dades de la publicació / Datos de la publicación
  Foto no disponible
Tìtol
Título
Ňrgans de govern del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (1978–2014)
Núm. Documents 110
Autor Giral Quintana, Eugeni
PVP 12 €
més despeses de tramesa / más gastos de envío
ISBN (paper) 978-84-490-7246-8
Nombre d'exemplars
Número de ejemplares
Codi d'article
Código del artículo
DOC0110.
  
Dades per la tramesa / Datos para el envío
Nom
Nombre
Cognoms
Apellidos
NIF
Carrer o plaça, núm., pis
Calle o plaza núm., piso
Població
Población
Codi postal
Código postal
Província
País
Adreça electrònica
Correo electrónico
Fax
Telèfon
Teléfono